Damages

If a court has ruled that you are entitled to damages in a criminal case, and the liable party does not pay voluntarily, you can request help from us.

Assistance from the Enforcement Authority?

Once the trial is over and the ruling can no longer be appealed, you will receive a letter from us with an application form, “Application for enforcement (damages)”. You can use the form, which is in English, or the E-service, which is in Swedish.

Application for enforcement (damages)

If you use the form

You have to fill in the form and send it to us in order for us to assist you in receiving damages. You don’t need to send the ruling. Send your request to one of our registration offices which is geographically closest to where the person liable for payment resides Halmstad, Kalmar, Gävle or Umeå.

Addresses

Address to the registration offices

Kronofogden,
Inregistreringskontoret,
Box 773, 810 29 GÄVLE

Kronofogden,
Inregistreringskontoret, Box 646,
301 16 HALMSTAD

Kronofogden,
Inregistreringskontoret,
Box 925,
391 29 KALMAR

Kronofogden,
Inregistreringskontoret,
901 73 UMEÅ

Apply for help before you receive our letter

You can also apply for assistance before you receive the letter. Print out the form “Application for execution (criminal damages)” from our website. Fill in the form, and include a copy of the ruling, or of the pages in it where the following information is found:

  • who is entitled to damages (i e who is the plaintiff)
  • who has to pay damages (i e who is the defendant)
  • the amount of the damages.

Is there a fee for making the application?

Once your application reaches us we register it and send a demand for payment to the liable party. There is no fee for making this type of application. Contact us if you would like further information about this.

What happens if the liable party doesn’t pay?

If the party liable to pay the damages does not do so voluntarily, we will investigate whether they have assets we can seize in order to make the payment. If they don’t have sufficient assets to pay the entire amount of the damages, you can use our investigation to apply for crime victim compensation from Brottsoffermyndigheten (the Crime Victim Compensation and Support Authority).

Your application will remain registered with us until the whole amount of the damages has been paid or until you withdraw your application.

You can apply for crime victim compensation

In some cases you will be eligible for crime victim compensation from the Crime Victim Compensation and Support Authority. Before applying for crime victim compensation from them you must have tried to get the damages paid to you through us our your insurance company.

The Crime Victim Compensation and Support Authority require our investigation report before they pay you any crime victim compensation. The report must not be older than six months.

When you receive compensation from the Crime Victim Compensation and Support Authority, the debt owed to you by the party liable becomes owed to the authority instead.

Are you insured?

If you have insurance you always have to notify the insurance company of the crime. Many home insurance policies include personal assault cover. You may also be insured through your employer or your trade union.

If the liable party pays you directly

If you receive payment directly from the liable party, you have to notify us when this occurs and specify how much you received. The reason for this is that you are not entitled to assistance with collecting money that you have already received.

What happens if there are several liable parties?

Sometimes a court will rule that several individuals must pay damages together. Those individuals are then considered jointly and severally liable. This means that you can claim the entire amount of the damages from any one of them.

Sammanfattning på svenska

Skadestånd

Om en domstol har beslutat att du har rätt till skadestånd i ett brottmål, och den betalningsskyldiga inte betalar frivilligt, kan du vända dig till oss för att få hjälp.

Hur ansöker du om hjälp hos oss?

När rättegången har avslutats och domen inte längre kan överklagas, får du hem ett brev med en ansökningsblankett från oss: ”Ansökan om verkställighet (skadestånd på grund av brott)”.

Du ska fylla i och skicka blanketten till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med skadeståndet. Du behöver inte skicka med domen. Skicka din begäran till det av våra inregistreringskontor som geografiskt ligger närmast där den betalningsskyldiga bor Halmstad, Kalmar, Gävle eller Umeå.

Adress till inregistreringskontoren

Kronofogden,
Inregistreringskontoret,
Box 773, 810 29 GÄVLE

Kronofogden,
Inregistreringskontoret, Box 646,
301 16 HALMSTAD

Kronofogden,
Inregistreringskontoret,
Box 925,
391 29 KALMAR

Kronofogden,
Inregistreringskontoret,
901 73 UMEÅ

Ansöka om hjälp innan du fått vårt brev

Du kan även ansöka om vår hjälp innan du fått vårt brev. Skriv ut blanketten ”Ansökan om verkställighet (skadestånd på grund av brott)” från vår webbplats. Fyll i blanketten och bifoga en kopia på domen eller de sidor där följande framgår:

  • vem som har rätt till skadestånd (det vill säga vem som är målsägande)
  • vem som ska betala skadestånd (det vill säga vem som är tilltalad)
  • domen där det står hur stort skadeståndet är.

Kostar det att lämna in ansökan?

När din ansökan kommer in registrerar vi den och skickar ett betalningskrav till den som ska betala skadeståndet. Det kostar inget att lämna in den här typen av ansökan. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.

Vad händer om den som ska betala inte gör det?

Om den som ska betala skadeståndet inte gör det frivilligt, utreder vi om hen har tillgångar som vi kan ta hand om för att betala skulden med. Saknar hen tillgångar som täcker hela skulden, kan du använda vår utredning för att söka brottskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

Din ansökan ligger kvar hos oss tills skulden är helt betald eller tills du återkallar din ansökan.

Du kan ansöka om brottsskadeersättning

Du kan i vissa fall få brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Innan du ansöker om brottsskadeersättning ska du först ha försökt få ut skadeståndet genom oss och genom ditt försäkringsbolag.

Brottsoffermyndigheten vill ha vår utredningsrapport innan den betalar ut brottsskadeersättning till dig. Rapporten får inte vara äldre än sex månader.

När du får ersättning från Brottsoffermyndigheten blir den som ska betala skadeståndet skyldig att betala pengar till myndigheten istället för till dig.

Är du försäkrad?

Om du har en försäkring ska du alltid anmäla ett brott till försäkringsbolaget. I många hemförsäkringar ingår ett överfallsskydd. Du kan också vara försäkrad genom din arbetsgivare eller genom din fackförening.

Får du betalt direkt från den skadeståndsskyldiga?

Om du får betalt direkt av den skadeståndsskyldiga, måste du meddela oss när och hur mycket du har fått. Anledningen är att du inte har rätt till hjälp av oss att driva in pengar som du redan har fått.

Vad händer om flera är skadeståndsskyldiga?

Ibland dömer domstolen att flera personer tillsammans ska betala ett skadestånd. Det betyder att personerna har ett solidariskt betalningsansvar. Om det är så i ditt fall kan du kräva vem som helst av dem för att få ut hela skadeståndet.