Trading prohibition

A trading prohibition means that you are not allowed to run a business, be a partner in a partnership or a member of the board of a limited company, nor sign for a company. Neither are you allowed to work in a business owned by a relative or a person closely connected with you.

This is a trading prohibition

Put simply, a trading prohibition means that you immediately have to cease all business activity. You have to step down from any appointments and you may not begin any new activity. This applies even if the trading prohibition is temporary.

Who issues trading prohibitions and what is our role?

Trading prohibitions are issued by a court. We monitor that a person with a trading prohibition does not breach it. If they do, we have to report it to a public prosecutor. A person who breaches a trading prohibition or a temporary trading prohibition may be sentenced for violation of a trading prohibition.

The most common case is for a court to issue a trading prohibition when a person is sentenced for serious economic crime. Trading prohibitions can also be issued against a person who has seriously neglected their obligations in their business activity by not paying taxes or charges, or by running a business that has been declared bankrupt.

How do you find out if a person has a trading prohibition?

If you want to know whether a person has a trading prohibition you should first of all contact the Swedish Companies Registration Office. They keep a register of trading prohibitions and temporary prohibitions.

Sammanfattning på svenska

Näringsförbud

Näringsförbud innebär att du inte får driva företag. Om du har näringsförbud får du inte heller vara bolagsman i handelsbolag, ledamot i en aktiebolagsstyrelse eller teckna firma i ett bolag. Du får inte heller arbeta i någon närståendes verksamhet.

Näringsförbud innebär helt enkelt att du omedelbart måste sluta med all näringsverksamhet. Du måste avveckla eventuella uppdrag och får inte starta en ny verksamhet. Detta gäller också om det är fråga om ett tillfälligt förbud.

Vem beslutar om näringsförbud och vad gör vi?

Lagen om näringsförbud syftar till att förhindra oseriös näringsverksamhet. Det är domstol som beslutar om näringsförbud. Vi övervakar att den som har näringsförbud inte bryter mot detta. Om någon överträder förbudet ska vi anmäla det till allmän åklagare. Den som bryter mot ett näringsförbud eller ett tillfälligt näringsförbud kan dömas för överträdelse av näringsförbud.

Vem kan få näringsförbud?

Det vanligaste är att domstolen beslutar om ett näringsförbud när en person döms för grova ekonomiska brott. Domstolen kan också besluta om näringsförbud när någon grovt åsidosatt sina skyldigheter i sin näringsverksamhet genom att i avsevärd omfattning inte betala skatt eller avgifter, eller genom att driva ett företag som försatts i konkurs. Om näringsförbudet beror på att en person inte betalar skatt ska det röra stora belopp eller att hen inte har gjort det under lång tid.

Hur får du veta om en person har näringsförbud?

Vill du veta om en person har näringsförbud ska du i första hand vända dig till Bolagsverket. De för register över näringsförbud och tillfälliga förbud