Rectification of registered information

Usually you don’t need to remain in our register if you were registered there by mistake, for example if you happened to pay in the wrong way or if a demand for payment was sent to the Enforcement Authority by mistake. You are then entitled to request a rectification.

When do we correct information?

In some cases we may decide to correct inaccurate, incorrect or misleading information in our register. It may be the case, for example, that information about a debt could lead others to believe that you didn’t want to pay, was unable to pay, or didn’t pay due to negligence or irresponsibility, when in fact the debt was registered with us for completely different reasons.

The debt must have been paid or withdrawn

Bear in mind that the debt in question must have been fully paid or have been withdrawn in order for the information to be misleading.

How do you go about requesting a rectification?

If you want a rectification of information in our register you have to submit an application about it to us.

The application must include

  1. your personal identity number of corporate identity number
  2. a specification of the information you want rectified
  3. circumstances that make you consider the information incorrect or misleading
  4. receipts or other documents to corroborate these circumstances
  5. an explanation of whether the debt has been paid or withdrawn.

Send your application to our rectification team:

Send by post

Send by fax 010-572 27 49

Send by email. You will find the addresse further down.

Do you want someone to represent you?

If you want someone to represent you we need a signed power of attorney so that we know you want to be represented by that person.

What happens next?

If we make a rectification in our register, credit reference agencies will also be informed. They then have to make an alteration to their register.

If we determine that we cannot rectify the information in the way you want, you can ask a court to examine the matter. This you do by appealing our decision. Instructions for how to appeal will be included with the notification of the decision.

Would you like more information?

You are welcome to call our customer service.

Sammanfattning på svenska

Rättelse av registrerade uppgifter

Uppgifter om dig behöver oftast inte finnas kvar i våra register om de har registrerats där av misstag, till exempel för att du råkat betala på ett felaktigt sätt eller om ett betalningskrav felaktigt gått till Kronofogden. Du har då rätt att begära rättelse.

När rättar vi uppgifter?

Vi kan i vissa fall besluta om att rätta oriktiga, felaktiga och missvisande uppgifter i våra register. Det kan exempelvis vara så att uppgifter om en skuld kan få andra att tro att du inte ville betala, inte kunde betala, eller inte betalade på grund av slarv och ansvarslöshet, fast det var helt andra orsaker som gjorde att en skuld registrerades hos oss.

Skulden måste vara betald eller återkallad

Tänk på att en aktuell skuld måste vara helt betald eller återkallad för att uppgifterna ska kunna vara missvisande.

Hur gör du för att begära rättelse?

Om du vill ha en rättelse i våra register så måste du lämna in en ansökan till oss.

Ansökan ska innehålla

  • ditt personnummer eller organisationsnummer,
  • information om vilka uppgifter du vill få rättade,
  • omständigheter som gör att du tycker att uppgifterna är felaktiga eller missvisande,
  • kvitton eller andra handlingar som bevisar dessa omständigheter,
  • en förklaring av om skulden är betald eller återkallad.

Skicka din ansökan med post, fax eller e-post till vårt rättelseteam.

Vill du att någon företräder dig?

Vill du att någon ska företräda dig behöver vi en undertecknad fullmakt så att vi vet att du vill bli företrädd av den personen.

Vad händer sen?

Om vi gör en rättelse i våra register, får även kreditupplysningsföretagen veta det. De måste då göra en ändring i sina register.

Om vi kommer fram till att vi inte kan rätta uppgifterna på det sätt som du vill, har du möjlighet att låta en domstol pröva frågan. Det gör du genom att överklaga vårt beslut. Hur du gör framgår av beslutet.

Vill du ha mer information?

Välkommen att ringa vår kundservice.