Liability for payment

Businesses that are unable to pay their debts come under different rules depending on what corporate form they have.

What applies for sole traders and proprietorships?

If you are a sole trader or have a sole proprietorship, you and your business activity are the same thing. That means we can attach your assets for private debts as well as for debts related to your business.

What applies for businesses that are companies?

The company is liable for payment of the debts if you conduct your business in:

  • a limited company
  • a general partnership
  • a limited partnership

What applies for associates?

There are different rules for associates, or partners, in a general or limited partnership.

Partners

  • in a general partnership are personally liable, jointly and severally
  • in a limited partnership are wholly or partly liable. This means that some partners’ liability is limited to what they invested in the partnership. They are called limited partners. There has to be at least one partner with unlimited liability, a general partner.

It is up to the individual or entity with a claim against the company to decide if they want to apply for a payment injunction, i e have the debt established, only against the partnership, only against the partners, or against both the partnership and the partners.

If the verdict states that it is the partnership that is liable for payment we can only attach the partnership’s property.

Sammanfattning på svenska

Betalningsansvar

Olika regler gäller för företag som inte kan betala sina skulder. Vilka regler som tillämpas beror på vilken företagsform verksamheten bedrivs i.

Vad gäller för dig som är enskild näringsidkare?

Som enskild näringsidkare är du och företaget samma sak. Det innebär att vi kan göra utmätning hos dig, både för dina privata skulder och för skulder som beror på verksamheten.

Vad gäller för dig som bedriver verksamhet i bolagsform?

Bolaget är ansvarigt att betala skulderna om du bedriver verksamheten som:

  • aktiebolag,
  • handelsbolag eller
  • kommanditbolag.

Vad gäller för bolagsmän?

Det finns olika regler för bolagsmän, det vill säga delägare i ett handelsbolag och i ett kommanditbolag.

Bolagsmän

  • i ett handelsbolag är personligt och solidariskt betalningsansvariga.
  • i ett kommanditbolag är helt eller delvis betalningsansvariga. Det innebär att vissa bolagsmäns ansvar är begränsat till vad de satsat i bolaget. De kallas för kommanditdelägare. Det måste också finnas minst en delägare med ett obegränsat ansvar, en komplementär.

Den som har ett krav på bolaget bestämmer om hen vill ansöka om betalningsföreläggande, det vill säga om att få skulden fastställd, enbart mot bolaget, enbart mot bolagsmännen eller mot både bolaget och bolagsmännen.

Om domen eller beslutet, det vi kallar utslaget, säger att det är bolaget som ska betala kan vi enbart utmäta bolagets egendom.