Attachment of salary

If you are unable to pay your debts we may attach your salary. That means that a part of you salary is used to pay your debts.

What determines the size of the attachment?

There are several factors that influence the size of a salary attachment. In investigating your financial situation we consider the following, among other things:

 • the size of your income and that of others in the household
 • if there are children in the household
 • what your costs are for e g accommodation and childcare.

How big can the attachment be?

You will always be guaranteed to keep a certain amount of your salary in order to be able to support yourself. We call this the reserved amount, and it consists of your accommodation costs plus a standard amount to cover your general living costs. You may also get supplements for childcare, travel to work etc.

You can read more about the standard amount on the page headed

How much do I get to keep?

Do I need to do anything during the investigation?

At the beginning of the investigation into your finances we will send you an “Assessment of income” form. In it you can provide information about

 • your finances
 • your circumstances

You can provide this information via our online service, My income and expenses, as well.

My income and expenses (in Swedish)

It is important that you provide this information in order for our calculation to be correct. If you choose not to provide information, this can lead to the attachment becoming too big, leaving you with insufficient funds to support yourself.

It is also important that you notify us if your circumstances change, so we can adjust the size of the salary attachment accordingly.

What do we look at?

If you are married or cohabiting, we will consider your partner’s income and some of his/her expenses. Your salary attachment can thus affect your partner as well. We will not, however, attach your partner’s salary in order to pay for your debts.

We will also contact

 • your employer
 • Försäkringskassan
 • your unemployment insurance fund (a-kassa) etc.

We want to know what you receive in

 • salary
 • sickness benefit and parental allowance
 • pension
 • unemployment benefit
 • activity grant.

How do we distribute the money we attach?

We will divide the money we attach between your creditors, in proportion to the size of each debt. However, some debts take precedence over others, for example:

 • maintenance allowances
 • taxes
 • fines

How long does a salary attachment go on for?

A salary attachment can go on for as long as the debt remains and you have an income that can be attached.

If you take on a new debt while the attachment is going on, it will not be added to the others. Your reserved amount, i e the amount you get to keep, will also remain unchanged – as will the attachment amount.

Do you think a decision has been made incorrectly?

If you consider a decision incorrect you can request a rectification, which you do by contacting us. Should we determine that the decision does not need to be changed, or if you would like a court to examine the matter straight away, you can appeal the decision.

You can send your appeal by post or e-mail us

Postadresse to our offices (Våra kontor)

Read more if you would like a court to examine the matter:

How do you appeal?

Sammanfattning på svenska

Löneutmätning

Om du inte kan betala dina skulder kan vi utmäta din lön. Det innebär att en del av din lön används för att betala dina skulder.

Vad påverkar löneutmätningen?

Det finns flera faktorer som påverkar hur stor en löneutmätning blir. När vi utreder din ekonomiska situation tar vi bland annat hänsyn till:

 • hur stora inkomster du och övriga i hushållet har,
 • om det finns barn i hushållet,
 • vilka kostnader ni har för till exempel bostad och barnomsorg.

Hur stor blir löneutmätningen?

För att klara din försörjning är du alltid garanterad att behålla ett visst belopp, det kallar vi för ditt förbehållsbelopp. Det består av din boendekostnad samt ett normalbelopp som ska täcka dina allmänna levnadskostnader. Du kan även få tillägg för barnomsorg, arbetsresor med mera. Du kan läsa mer om normalbeloppet på sidan "Hur mycket får du behålla?".

Vad ska du göra när vi utreder din ekonomi?

När vi startar utredningen om din ekonomi skickar vi blanketten "Redogörelse för inkomster och utgifter" till dig. I den kan du lämna uppgifter om

 • din ekonomi och
 • dina levnadsförhållanden.

Dessa uppgifter kan du även lämna i vår digitala tjänst, Mina inkomster och utgifter.

Det är viktigt att du svarar så att beräkningen blir korrekt. Om du väljer att inte lämna uppgifter kan det leda till att ett för högt belopp kommer att utmätas, vilket får till följd att du får behålla för lite pengar.

Det är också viktigt att du meddelar oss om dina förhållanden ändras, så vi kan korrigera summan för löneutmätningen.

Hur går utredningen till?

Om du är gift eller sammanboende tar vi hänsyn till din partners inkomster och vissa utgifter. På så sätt kan din löneutmätning påverka din partner. Vi gör däremot ingen löneutmätning av din partners inkomst för att betala dina skulder.

Vi kontaktar också

 • din arbetsgivare,
 • Försäkringskassan,
 • a-kassan med flera.

Vi vill få veta vad du har i

 • lön,
 • sjuk- och föräldrapenning,
 • pension,
 • arbetslöshetsersättning eller
 • aktivitetsbidrag.

Hur fördelar vi det vi utmäter?

Det vi utmäter fördelar vi mellan dem du är skyldig pengar, i proportion till respektive skulds storlek. Vissa skulder har dock högre prioritet än andra, exempelvis

 • underhållsbidrag,
 • skatter och
 • böter.

Hur länge pågår en löneutmätning?

En löneutmätning kan pågå så länge skulden finns kvar och du har inkomster som går att utmäta.

Om du får en ny skuld när utmätning pågår läggs den till de andra. Ditt förbehållsbelopp, det vill säga det belopp du får behålla, påverkas inte. Inte heller utmätningsbeloppet.

Anser du att ett beslut är felaktigt?

Om du anser att ett beslut är felaktigt kan du begära rättelse. Det gör du hos oss. Om vi inte ändrar beslutet eller om du direkt vill att domstol ska pröva frågan, kan du överklaga beslutet.