Notification of eviction

Have you received a notification of eviction? If you have, it is because you have not moved out voluntarily and your landlord wants us to evict you. Your obligation to move out has been established by us in a verdict, in a ruling by a court, or in a decision by Hyresnämnden (the Regional Rent Tribunal).

Why have I received a notification of eviction?

If you haven’t paid your rent or fee, your landlord can apply for enforcement assistance – help to have you evicted. If you’ve received a notification of eviction you need to reach an agreement with the landlord in order to avoid being evicted.

What do I have to do?

If you want to avoid extra costs you can move out of the flat yourself before the eviction date. Contact your landlord in that case and return your keys, and also notify us that you have moved.

It is important that you bear these things in mind if you are unable to move by yourself:

  • Make sure you take private items and important papers that you may need in the near future with you.
  • If you have a pet you need to make sure someone can look after it. Otherwise the County Administrative Board will take care of it and may be forced to put it down, i e kill it.
  • If you want to discuss the possibility of getting a respite, i e postpone the eviction, contact your landlord or the landlord’s representative.

Sometimes the landlord will have hired e g a debt collection company to represent him/her. If so, it is the representative that you have to contact. But it can still be a good idea also to talk to the landlord. Note that we may sometimes grant a brief respite even if the landlord does not agree to it.

If you need help and advice, you can contact the social service administration in your municipality and make an appointment with an adviser. We always inform the social service administration of the eviction.

How an eviction is carried out

On the eviction date we go to your house and make sure that the lock is changed and the contents removed. You have to pay the costs for packing, transportation and storage of your things. This means that we can seize your property in order to cover these costs. Waste and anything that can’t be kept in storage, such as food, unwashed dishes and damp textiles, will be thrown away immediately. Remaining items will put in storage.

What happens after the eviction?

Your things will be kept in storage for a maximum of three months. Usually your things will be stored by specialised storage companies, while in some cases the landlord will store them. If you do not collect your things within three months they will be thrown away or sold. Storage costs money, so bear in mind that you will have to pay to get your things back.

Contact us if you have any questions about where your things are in storage and by what date you have to collect them.

What about if I get evicted from business or other premises?

If you are evicted from premises that you rent for business or other purposes (not to live in), the rules are slightly different. If we are unable to find any suitable storage facilities, we are entitled to decide to sell your things or throw them away. In order to avoid having things that are important to you sold or thrown away, you should empty your premises before you are evicted.

Sammanfattning på svenska

Underrättelse om vräkning (avhysning)

Har du fått en underrättelse om vräkning? Det innebär i så fall att du inte har flyttat frivilligt och att din hyresvärd vill att vi ska vräka dig. Din skyldighet att flytta har slagits fast av oss i ett utslag, i en dom från en domstol eller i ett beslut från Hyresnämnden.

Varför har du fått en underrättelse om vräkning?

Om du inte har betalat din hyra eller avgift kan din hyresvärd ansöka om handräckning – att du ska vräkas. Om du har fått en underrättelse om vräkning måste du komma överens med hyresvärden för att undvika en vräkning.

Vad ska du göra?

Om du vill undvika extra kostnader kan du flytta själv fram till dagen för vräkningen. Ta i så fall kontakt med din hyresvärd och lämna tillbaka dina nycklar. Meddela även oss att du har flyttat.

Det är viktigt att du tänker på följande om du inte kan flytta själv:

  • Se till att du får med dig privata saker och viktiga papper du kan behöva den närmaste tiden.
  • Om du har husdjur behöver du se till att det blir omhändertaget. Annars tar länsstyrelsen hand om husdjuret och kan bli tvungen att avliva det.
  • Om du vill diskutera möjligheten att få uppskov, det vill säga att vräkningen skjuts upp – ta kontakt med din hyresvärd eller hyresvärdens ombud.

Ibland har hyresvärden anlitat ett ombud, till exempel ett inkassobolag. Ombudet företräder hyresvärden och det är ombudet du ska kontakta. Men det kan samtidigt vara bra att du också pratar med hyresvärden. Observera att i vissa fall kan vi ge anstånd en kortare tid även om hyresvärden inte går med på det.

Behöver du hjälp, kan du ta kontakt med socialförvaltningen i din kommun och beställa tid för rådgivning. Vi informerar alltid socialförvaltningen om vräkningen.

Så går en vräkning till

På vräkningsdagen kommer vi till bostaden och ser till att låset byts och att bostaden töms. Du är skyldig att betala kostnaderna för nedpackning, transport och magasinering. Det betyder att vi kan utmäta din egendom för att täcka dessa kostnader. Skräp och sådant som inte går att förvara i magasin, exempelvis mat, odiskat porslin och fuktiga textilier, slänger vi direkt. Övriga saker magasinerar vi.

Vad händer efter vräkningen?

Dina saker magasineras i högst tre månader. Oftast är det särskilda magasineringsföretag som förvarar dina saker. I vissa fall sköter hyresvärden om magasineringen. Om du inte har hämtat ut sakerna inom tre månader slängs eller säljs de. Tänk på att magasineringen kostar pengar och att du måste betala för att få tillbaka dina saker.

Kontakta oss om du har frågor om var dina saker är magasinerade och när du senast måste hämta ut dem.

Vad gäller om du vräks från en lokal?

Om du vräks från din lokal gäller delvis andra regler än ovan. Om vi inte kan skaffa något lämpligt förvaringsutrymme får vi ta beslut om att sälja eller slänga dina saker. För att undvika att vi slänger eller säljer sådant som är viktigt för dig bör du tömma lokalen innan du vräks.