Demand for payment of a debt

Have you received a letter about having to pay a debt, also known as an injunction of order to pay? If so, the individual or entity that applied for the order to pay wishes to establish that you are going to pay what the demand says.

What is an order to pay?

An order to pay is a demand from someone who claims that you have to pay a debt. They want to establish their claim, or make it official, in a verdict.

What do you have to do?

Always begin by notifying us that you have received the order to pay. This you do by signing the acknowledgement of service and returning it to us. If you don’t sign we may seek you out in person in order for you to sign.

Your signature shows that you know about the claim

Signing the acknowledgement of service does not mean that you agree with the claim. It is simply proof that you have received the letter and know about the claim.

What if you are unable to send the acknowledgement of service to us?

If you are unable to send us the acknowledgement of service you can call our customer service instead and confirm over the phone that you have received the letter.

Have the letter to hand when calling

Have the letter to hand when you call so we can make sure that we’re talking about the same letter. To do that, we will ask you to read out

 • the case number, or
 • the amount.

If we can confirm that you are the person we are looking for, you will be regarded as having received service and you don’t have to send us the acknowledgement of service.

If you have any questions, take the opportunity of asking them now, so you know what is going to happen next.

What happens next?

You now have to decide whether you think the claim is correct or not. This you have to do within the decision period, which is the period of time you have in which to pay the debt or object to the claim (contest it). The letter will say how long the decision period is.

What do you do if the claim is correct?

If you consider the claim correct you have to pay the amount stated in the letter directly to the creditor. Remember that you also have to pay interest and other charges. It is important that you contact the creditor in order to get precise information about how much you have to pay.

Once you have paid, the creditor has to withdraw their application. You should also notify us in writing that you have paid before the payment deadline, which is the same as the end of the decision period.

What do you do if you are unable to pay before the payment deadline?

If you are unable to pay before the payment deadline, contact the creditor to see if you can reach an agreement about how you are going to pay.

If you do reach an agreement, you have to ask the creditor to withdraw their application. If they don’t withdraw it, we will proceed to issue a verdict in the matter.

What do you do if you consider the claim incorrect?

If you think the claim is incorrect you have to object to it. This is known as contesting it, and you do so by writing us a letter in which you state

 • what is incorrect about the claim
 • your name
 • your personal identity number
 • the case number specified in the payment injunction.

Send us the letter before the payment deadline, i e before the end of the decision period. This date is also specified in the injunction.

What does the Enforcement Authority then do?

We send the letter with your contestation to the creditor. We do this to inform them that you find the demand incorrect. If they don’t agree with your objections they can request that we hand the matter over to the courts. In that case a court will take over the matter.

The court will charge a fee of SEK 600 or SEK 2 500. The size of the fee depends on how big the debt is and on how the court is going to handle the case.

The court fee is paid by the creditor. However, if you lose the case in court you may have to pay the fee along with any other court costs.

If the creditor does not request to have the case handed over to the courts, we will dismiss it.

What happens if you think part of the claim is incorrect?

If you think that part of the claim is incorrect, you proceed in the same way as if you were going to contest the entire claim.

Remember to state clearly in your letter what part of the claim you contest and why.

If you pay the part of the claim that you think is correct, you have to notify us of this.

If you don’t pay the part of the claim that you think is correct, we will issue a verdict that you are the person liable to pay. This means that you are obliged to pay what is demanded of you.

What happens if you don’t do anything?

If you don’t pay we will also issue a verdict. This means that you are obliged to pay what is demanded of you.

In order to get paid, the creditor can additionally apply to have the verdict executed. In brief, this means we carry out an investigation into your finances and decide on whether to carry out attachment.

You may be able to avoid attachment by contacting the creditor as quickly as possible and coming to an agreement about payment. The creditor then has the option of withdrawing the request for attachment.

What do credit reference agencies do?

Credit reference agencies obtain information that we have issued a verdict and register that information. That means you get a record of non-payment. If you want to check whether a record of non-payment has been registered for you, contact one of the credit reference agencies.

What do you if you think the verdict is incorrect?

If you think the verdict is incorrect you can apply to have it reviewed by the courts. That is known as applying for a reopening of the verdict.

Such an application must be made in writing and be sent to us within a month of the verdict being issued.

Are there costs involved in getting the verdict reviewed?

 If you apply to have a court review the verdict, the court will charge a fee.

It is the individual or entity that applied for the payment injunction that that has to pay the fee, not you. But if you should lose the case you may have to pay the fee along with any other court costs.

Sammanfattning på svenska

Krav om att betala en skuld

Har du fått ett krav om att du ska betala en skuld, det vill säga ett betalningsföreläggande? Då vill den som har skickat in ansökan få fastslaget att du ska betala det som står i kravet.

Vad är ett betalningsföreläggande?

Ett betalningsföreläggande är ett krav från någon som anser att du ska betala en skuld. Personen vill få kravet fastslaget i ett så kallat utslag (beslut).

Svara att du har tagit emot brevet

Svara så snart som möjligt på ett av följande sätt:

 • Logga in och svara på Mina sidor.
 • Skriv under och skicka in delgivningskvittot som finns med i brevet.
 • Ring oss (ha gärna brevet till hands under samtalet så att du kan svara på frågor om exempelvis målnummer eller belopp).

Att du svarar betyder inte att du godkänner kravet. Det är ett bevis på att du har tagit emot brevet och vet om att kravet finns.

Om du inte svarar

Vi kan söka upp dig i ditt hem eller på din arbetsplats om du inte svarar att du har tagit emot brevet. Gäller kravet ett företag kan vi söka upp företrädare för företaget. Det gör vi för att säkerställa att du eller ditt företag får del av brevet.

Vad händer nu?

Nu ska du ta ställning till om du anser att kravet är riktigt eller felaktigt. Det måste du göra inom den så kallade förklaringstiden. Det är den tid du har på dig att betala eller invända mot, det vill säga bestrida, kravet. I brevet står det hur lång förklaringstiden är.

Vad gör du om kravet är riktigt?

Om du anser att kravet är riktigt ska du betala det som anges i brevet direkt till den du har en obetald skuld till. Kom ihåg att du även ska betala ränta och andra kostnader. Det är viktigt att du kontaktar den du är skyldig pengar för att få exakt information om hur mycket du ska betala.

När du har betalat ska den du var skyldig pengar ta tillbaka sin ansökan. Du bör också skriftligen meddela oss att du har betalat innan sista betaldatum för kravet, det vill säga innan förklaringstiden går ut.

Vad gör du om du inte kan betala innan sista betaldatum?

Om du inte kan betala innan sista betaldatum – kontakta den du är skyldig pengar eller hens ombud, och undersök om ni kan komma överens om hur du ska betala, exempelvis en avbetalningsplan. Tänk på att även om den sökande eller ombudet går med på en avbetalningsplan betyder det inte att ansökan dras tillbaka automatiskt. Den kan leda till både ett utslag och betalningsanmärkning. För att undvika detta måste sökanden/ombudet återkalla sin ansökan. I annat fall kommer vi att meddela ett beslut, det kallar vi för utslag.

Vad händer om den som ska ha betalt inte går vidare?

Om den som ska ha betalt, den sökande, inte går vidare och begär att vi ska utmäta det du är skyldig, det vill säga verkställer, avslutar vi ärendet.

Vad gör du om du anser att kravet är felaktigt?

Om du tycker att kravet är felaktigt kan du invända mot det. Det kallas att du bestrider. Det gör du genom att skriva ett brev där du anger

 • vad som är felaktigt med kravet,
 • ditt namn,
 • ditt personnummer
 • målnumret som står i brevet.

Brevet skickar du till oss innan kravet ska vara betalt, det vill säga innan förklaringstiden går ut. Betaldatum hittar du i brevet.

Hur ser den fortsatta handläggningen ut?

Vi skickar brevet med ditt bestridande till den som kräver dig på pengar. Det gör vi för att informera om att du tycker att kravet är felaktigt. Om hen inte håller med om dina invändningar kan hen begära att vi ska lämna över ärendet till domstol. I så fall tar domstolen över ärendet.

Nu tillkommer en avgift som domstolen tar ut. Avgiften är 600 eller 2 500 kronor. Vilken avgift det blir beror på hur stor skulden är och hur domstolen hanterar målet.

Det är den som vill ha betalt som betalar avgiften till domstolen. Om du skulle förlora målet i domstolen kan du få betala avgiften tillsammans med eventuella andra rättegångskostnader.

Om den som vill ha betalt inte begär att målet ska överlämnas till domstol, kommer vi att avsluta ärendet.

Vad händer om du anser att en del av kravet är felaktigt?

Om du tycker att en del av kravet är felaktigt gör du på samma sätt som om du skulle invända mot hela kravet.

Tänk på att i brevet noga ange vilken del av kravet du tycker är felaktig och varför.

Om du betalar den del av kravet du anser är riktig ska du meddela oss detta.

Om du inte betalar den del av kravet som du anser vara riktig, kommer vi att meddela ett beslut om att du är betalningsskyldig, ett så kallat utslag. Det betyder att du är skyldig att betala det som krävs av dig.

Vad händer om du inte gör något alls?

Om du inte betalar meddelar vi också ett beslut, det vill säga ett utslag. Det betyder att du är skyldig att betala det som krävs av dig.

För att få betalt kan den du är skyldig pengar ansöka om att beslutet ska genomföras, det kallar vi för verkställighet. Kortfattat innebär det att vi gör en undersökning av din ekonomi och beslutar om utmätning.

Du kan eventuellt undvika en utmätning genom att så fort som möjligt kontakta den du har en skuld till och göra upp om betalning. Den du har en skuld till har då möjlighet att dra tillbaka sitt krav på utmätning.

Vad gör kreditupplysningsföretagen?

Kreditupplysningsföretagen hämtar information om att vi har meddelat ett beslut, det vill säga ett utslag. De har nu uppgifterna i sina register. Detta innebär att du har en betalningsanmärkning. Vill du kontrollera om du har fått en betalningsanmärkning tar du kontakt med ett av kreditupplysningsföretagen.

Vad gör du om du anser att beslutet (utslaget) är felaktigt?

Om du anser att beslutet, det vill säga utslaget är felaktigt kan du ansöka om att det ska prövas i domstol. Det kallas för att ansöka om återvinning av utslaget.

Du måste i så fall skriftligt ansöka om det till oss inom en månad från beslutsdatumet.

Kostar det något att få beslutet (utslaget) prövat?

Om du ansöker om att domstolen ska pröva beslutet, det vill säga utslaget, tillkommer en avgift som domstolen tar ut.

Det är inte du utan den som lämnade in ansökan om betalningsföreläggande som ska betala avgiften. Men om du skulle förlora målet kan du få betala avgiften tillsammans med andra eventuella rättegångskostnader.