Kronofogden kommenterar

Kronofogden behandlar inte någon annorlunda

Jag vill börja med att beklaga dina negativa upplevelser av oss. Jag vet inte vilket ärende du refererar till och kan därför inte kommentera det närmare. Men du är givetvis varmt välkommen att kontakta oss. Eftersom du så starkt ifrågasätter Kronofogden vill jag kort berätta om vårt uppdrag och principerna för vår verksamhet.

Svar till insändaren signerad ”Ida”, ”Hemsk känsla av maktlöshet när Kronofogden roffar åt sig”, publicerad i Bohuslänningen den 15 juni 2021.

”Hemsk känsla av maktlöshet när Kronofogden roffar åt sig”länk till annan webbplats

Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv, där skulder och andra krav fastställs och drivs in på ett rättssäkert sätt. Vårt uppdrag från regeringen är tydligt. Vi hjälper den som inte har fått betalt – oavsett om det handlar om en ensamstående förälder som inte får underhåll för sitt barn, en småföretagare som är beroende av att få betalt för sina uppdrag eller om obetalda skatter till staten.

Samtidigt värnar vi om den skuldsattas rättigheter, och vi är alltid opartiska. När vi driver in skulder behandlar vi inte staten annorlunda än enskilda individer eller företag. Vi ska helt enkelt göra det som lagen säger att vi ska göra, varken mer eller mindre. Vi bidrar till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn genom att driva in obetalda skatter och avgifter. Men uppdraget genomförs även på andra sätt, exempelvis genom att motverka välfärdsbrott.

Vi arbetar med komplex juridik. Huruvida egendom tillhör den skuldsatta eller någon annan, till exempel en anhörig, kan ibland vara svårt att avgöra. Men reglerna som styr vårt arbete är en avvägning mellan olika intressen och ger ett starkt skydd även för anhöriga som gör anspråk på tillgångar som utmätts för att betala någons skulder. Och de tillämpas lika oavsett om det är skulder till staten eller till någon annan. Alla som berörs av ett av våra beslut har också rätt att få det prövat av domstol.

Jag är medveten om att våra åtgärder ofta har en avgörande betydelse i människors liv. Saker kan alltid förbättras och det gäller förstås även oss. Men jag vill skarpt tillbakavisa att vår handläggning präglas av ovidkommande hänsyn eller att den inte är rättssäker.

Christina Sundblad, chef för verksamhetsjuridik på Kronofogden