Forskning

Vi bedriver både egen forskning och stödjer etablerade forskare vid universitet och högskolor.

Ekonomiskt utanförskap leder till stora samhällsekonomiska kostnader och stort personligt lidande. Samhällets kostnader för överskuldsättning kan vara så stora som 30 till 50 miljarder kronor.

Genom tidiga förebyggande insatser vill vi motverka att privatpersoner och företag blir överskuldsatta. Den som behöver vår hjälp ska erbjudas stöd som bygger på bästa tillgängliga kunskap, men vi vill även förstå och motverka orsakerna till överskuldsättning och ekonomiskt utanförskap på samhällsnivå.

Forskning på Kronofogden

Våra doktorander

För att öka kunskapen om bland annat överskuldsättning samarbetar vi med Lunds universitet. Myndigheten har tre doktorander – en vid företagsekonomiska institutionen och två vid rättssociologiska institutionen på Lunds universitet. De forskar på överskuldsättning och dess effekter på individen och samhället.

Överskuldsättning är en komplex fråga där flera olika mekanismer samverkar. Forskningen bedrivs därför tvärvetenskapligt och berör flera rättsområden.

Davor Vuleta

Davor Vuleta är knuten till rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet. Han forskar om flyktingars ekonomiska förutsättningar.

Vem är du?

– Jag har arbetat på Kronofogden sedan 2007. 1994 kom jag till Sverige från forna Jugoslavien. Jag har en fil.mag. i samhällskunskap från Högskolan i Kristianstad.

Vad handlar din forskning om?

– Mitt fokus är att öka kunskapen om flyktingars ekonomiska förutsättningar i det nya hemlandet, bland annat i vilken utsträckning flyktingar får stöd att förstå sociala normer och rättsliga regler, och hur bristande kunskap om detta riskerar leda till överskuldsättning.

– Min avhandling kommer bland annat att ge inblick i frågor som integration, likhet inför lagen och förhoppningsvis bidra till en funktionell rättsutveckling och metoder för att förebygga överskuldsättning, säger Davor.

Mikael Lundholm

Mikael Lundholm är knuten till rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet. Han forskar om vad som händer vid tvångsförsäljning av bostäder och hur vi kan förstå detta.

Vem är du?

– 2003 tog jag en juristkandidatexamen vid Stockholms universitet. Jag har arbetat på Kronofogden sedan 2006.

Vad handlar din forskning om?

– Min forskning har fokus på vad som händer vid tvångsförsäljning av bostäder och hur vi kan förstå detta; vilka ansökningar om tvångsförsäljning hos oss som resulterar i försäljning och vilka som betalas eller återkallas. Dessutom tittar jag på vilka fall som vid en faktisk försäljning leder till mer eller mindre kompensation för fordringsägaren.

– Jag hoppas att kunskapen kan bidra till att vi bättre förstår vilka som drabbas av tvångsförsäljning och hur aktörernas – gäldenärens, fordringsägarens och Kronofogdens – inbördes förhållanden påverkar utgången och resultatet av tvångsförsäljning, säger han.

Henrik Edlund

Henrik Edlund är knuten till företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Han forskar om kundorientering inom myndigheten.

Vem är du?

– 2007 tog jag en magisterexamen i statskunskap vid Örebro universitet. Förutom huvudämnet läste jag nationalekonomi, statistik och arbetslivspedagogik. Sedan 2009 arbetar jag på Kronofogden som kronoinspektör.

Vad handlar din forskning om?

– Mitt projekt handlar om kundorientering inom Kronofogden; hur fungerar kundorientering inom en organisation som vår och vad innebär det för organisationen och kunderna.

– Jag hoppas att min forskning ska hjälpa oss i arbetet för ökad ekonomisk trygghet, inte bara för den enskilda individen utan även för samhället i stort.

EconSec vid Lunds universitet

Våra tre industridoktorander deltar i en forskarskola vid EconSec, Lunds universitets institut för ekonomisk trygghet.

Institutet ska stödja forskning

Syftet med institutet är att bidra till vetenskapligt stöd för ökad ekonomisk trygghet för individer och samhälle. EconSec ska stödja forskning och utbildning inom området ekonomisk trygghet.

I målsättningen ingår att bidra till att definiera och etablera ekonomisk trygghet som ett forskningsområde. EconSec arbetar för att sprida information om forskningen och att stärka den med seminarier, publikationer och nätverksträffar.

Nätverk inom EconSec

Inom EconSec finns ett ämnesövergripande nätverk av forskare vid Lunds Universitet. Econsec samarbetar även med forskare vid andra lärosäten.

EconSeclänk till annan webbplats

Forskningsbidrag

Här publicerar vi information om kommande utlysningar av forskningsbidrag. Just nu finns ingen planerad utlysning. Beslut om bidrag fattas av rikskronofogden med stöd av Kronofogdens vetenskapliga råd.

Forskning hos Kronofogden

Vi bedriver forskning som bland annat ska främja forskningen vid högskolor och universitet inom ämnen som relaterar till vår verksamhet, främst

  • ekonomisk trygghet
  • överskuldsättning
  • betalningsförmåga
  • myndighetsutövning och myndighetsutövningens ekonomiska,
    sociala och samhälleliga orsaker och konsekvenser.

Tidigare forskning

Anders Håkansson: Högriskspel på nätet och skuldsättning i befolkningen: relation till spelform och psykisk ohälsa

Syftet med forskningen var att studera samband mellan nätbaserat spelande och överskuldsättning, och vilka faktorer som medierar risken för överskuldsättning hos personer som spelar online, inklusive hur detta påverkas av demografiska faktorer, olika ohälsofaktorer och individers attityder till spelreklam.

Totalt samlade data in från 1 009 personer i studien.

Högriskspel på nätet och skuldsättning i befolkningen: relation till spelform och psykisk ohälsa

Stefan Larsson: Digital konsumtion och överskuldsättning bland unga vuxna

Projektet syftade till att stärka förmågan att betala skulder och minska överskuldsättningen bland unga vuxna i ett framväxande digitalt samhälle. Detta genom att öka förståelsen för hur digitaliseringen av vardagslivet – inklusive konsumtion, kredithantering och kommunikation – påverkar den ekonomiska sårbarheten bland unga vuxna (18–25 år).

Arbetet omfattade bland annat en enkätundersökning bland 1 000 unga vuxna som kompletterades med djupintervjuer. Projektet finansierades med drygt 960 000 kronor under 2014–2015.

Digital konsumtion och överskuldsättning hos unga vuxna.länk till annan webbplats

Överskuldsättning och konsumtionsmönster i det digitala samhället – en kunskapsöversikt.länk till annan webbplats

Therese Nilsson: Ekonomisk knapphet, skuldsättning och hälsa

Projektet syftade till att ge djupare insikter om hur hälsa och skuldsättning hänger ihop, men också att öka kunskapen om socioekonomiska bakgrundsfaktorer till skuldsättning och likviditetsproblem. Det finns enligt projektet en begränsad kunskap inom området och det är därför en viktig forskningsuppgift att beskriva flödena till och från en situation med knappa marginaler.

Arbetet baserades på paneldata från SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden där drygt 30 års uppgifter i intervjuer samlats. Projektet finansierades med knappt 1 050 000 kronor under 2014–2015.

Ekonomisk knapphet, skuldsättning och hälsa.länk till annan webbplats

Lisbeth Sandvall: Varför ansöker inte fler överskuldsatta om skuldsanering?

Projektet tog sin utgångspunkt i två övergripande frågor, dels själva sakfrågan om varför överskuldsatta personer inte ansöker om skuldsanering, dels de föreställningar som omger frågan, alltså vilka faktorer som kan påverka en ansökningsbenägenhet. Projektet hade sin grund i ett ökat behov av att belysa och problematisera effekterna av vad som händer när en fråga ständigt återkommer i utredningssammanhang, direktiv och offentlig argumentation.

Projektet omfattar bland annat en empirisk studie med intervjuer med överskuldsatta personer som inte ansöker om skuldsanering. Projektet finansierades med 900 000 kronor.

Varför ansöker inte fler överskuldsatta om skuldsanering?länk till annan webbplats

Vill du veta mer om vår forskning?

Har du frågor, behöver du få ut handlingar för din forskning eller vill du ha mer information är du välkommen att kontakta vår forskningssamordnare Mehmet Üye.

Mejla mehmet.uye@kronofogden.se