Barn

Barn har rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. För att kunna använda den rätten behöver barn få information.

Vi möter varje dag människor i svåra ekonomiska situationer. Många gånger finns det barn i familjen – barn som bär på en stark oro för pengar.

Många vuxna upplever att det är svårt att prata med barn om att pengarna inte räcker till eller att föräldrarna har skulder. Men många gånger förstår barn mer än vuxna tror. Därför är det viktigt att vara uppmärksam och våga prata om det.